Het centrum voor luistertherapie is gesloten.

Ben je een collega en geïnteresseerd in een samenwerking voor onze leads? Neem dan contact op via dit contact formulier.

De behandeling


De luistertest Top

Geluid bestaat uit trillingen, die zich in de lucht voortbewegen. Deze trillingen kenmerken zich enerzijds door de frequentie ( = het aantal trillingen per seconde = in Hz) en anderzijds door de sterkte of intensiteit (in dB). Het menselijk oor kan frequenties opvangen tussen de 16 en 16.000 Hz. De Nederlandse taal zit in het gebied van 250 tot 4000 Hz. Het communicatiegebied bestrijkt de frequenties van 1000 tot 4000 Hz.

Voordat je iemand kunt helpen met luistertherapie wordt er een luistertest afgenomen om de beluis-tervaardigheid te meten. D.m.v. deze luistertest (= psycho- audio -fonologisch onderzoek) wordt vast-gesteld, hoe de oren geluiden opnemen en welke frequenties wel of niet goed beluisterd worden. De gehoordrempels van de been- en luchtgeleiding worden gemeten, evenals het vermogen om frequenties te onderscheiden (selectiviteit), het vermogen om klanken te lokaliseren (spatialisatie) en de oordominantie wordt bepaald.


 1. De luchtgeleiding geeft de trillingen weer die het trommelvlies bereiken via de lucht. Deze wordt gemeten tussen de 125 en 8000 Hz. Het wordt gemeten via de koptelefoon op je oor. De been-geleiding geeft de trillingen weer die door vibratie van het beenderstelsel worden doorgegeven (bijv. Als je de vingers in zijn oren stopt, hoort je toch nog iets). Het wordt gemeten tussen de 250 en 4000 Hz. Dit wordt gemeten via de geluidsgolven die tot je komen via je schedel. De beengeleiding moet net iets onder de luchtgeleding liggen. Het parallel of gelijk lopen van de 2 curven geeft het perfecte evenwicht weer tussen het luisteren naar anderen, of de buitenwereld, en het luisteren naar jezelf, of de innerlijke taal. Dit is de ideale verhouding. De mate van afwijking van de ideale verhouding wordt gebruikt voor het luisterprogramma. 2. Selectiviteit is het vermogen om verschillende frequenties te onderscheiden (d.w.z. aan te duiden of de toon hoger of lager is en de richting van de verandering te bepalen). Het wordt bepaald door het verschil in toonhoogte te bepalen.  • Voorbeeld: 1500 Hz is lager dan 2000 Hz. Als een kind niet in staat is dit onderscheid van 500 Hz te maken, zal het zeker ook geen duidelijk onderscheid kunnen maken tussen letters die in frequenties zeer dicht bij elkaar liggen, zoals b-p, d-t, f-v, m-n, s-z, enz.
   Een kind kan zijn selectiviteit sluiten om psychologische redenen. Dan doet hij het "rolluikje" naar de wereld in meer of mindere mate dicht en wenst hij niet meer deel te nemen aan die wereld.

 3. Bij spatialisatie moet men de richting van de geluidstrillingen van een bepaalde frequentie aanduiden. Bij de luistertest worden de geluiden afwisselend links of rechts aangeboden. Als een kind geluid dat links wordt aangeboden, rechts hoort, of andersom, geeft dat een beeld van de lateralisatieproblemen en van cerebrale kortsluitingen. Deze kortsluitingen zijn een psycho-neurologisch verkeerd functioneren. 4. Tenslotte wordt het voorkeursoor bepaald.

Aan de hand van de resultaten van de luistertest en aan de hand van de anamnese wordt een individueel luisterprogramma opgesteld. Er wordt gewerkt aan de verbetering van gehoor en het luisteren met behulp van muziek van Mozart en Gregoriaanse gezangen. De muziek van Mozart is rijk aan hoge frequenties. Deze hoge frequenties laden de hersenen op en geven energie. De Gregoriaanse gezangen blijken een rustgevende en ontspannende werking te hebben.

De Tomatis-methode moet gezien worden als een basis, waarbij je op heel veel gebieden kleine stukjes vooruitgang boekt in relatief korte tijd. Als de basis gelegd is, kunnen de remedial teacher, de kinderfysiotherapeut etc. eveneens starten.


De opbouw van de luistertherapie Top

De behandeling is als volgt:

 • eerste ronde:

  • 5 dagen achtereen (maandag t/m vrijdag) luistertraining/ in principe 2 uur per dag

  • 1 week rust

  • 5 dagen achtereen (maandag t/m vrijdag) luistertraining, 2 uur per dag

 • dan 3 weken rust

 • ronde twee: hetzelfde als ronde 1

 • dan 3 weken rust

 • daarna is het ritme van luisteren altijd:

  • 5 dagen luistertraining

  • 4 weken rust

Voor ieder nieuwe ronde wordt opnieuw een luistertest afgenomen en worden de resultaten besproken en geëvalueerd.